خــاطِراتِ مَجــازیِ مَن + طــو

" میخواهیم زندگی کنیم "

"دَرباره مَن"

"به نآمِ خداوَندِ بَخشَنده مِهرَبآنـ "بَرای ِ چی زِندگی میکُنیم و از زِندِگی دَقیقا چی میخوایمـ؟!"شایَـــد با ثَبتِـ اینـ خاطِراتـ بِتونیمـ به شِناختـِ بیشتَر هَمـ کُمَکـ کُنیمـ "
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Erfan Powered by Bayan