خــاطِراتِ مَجــازیِ مَن + طــو

" میخواهیم زندگی کنیم "

همینجوری فازِ دِپ:|

نه کوهی دارم تا کم میارم

بهش تکیه کنم آروم بگیرم

نه دریا دورمه تا غرق من شه

نه ساحل میشم اونجوری بمیرم

"دَمِت گَرم "

دمت گرم خدا جون :)

یه شکست دیگه :)

تحمل ندارم :)

از خداییت کم نمیشه درستش کن :)

تورو به عزیز ترینِ پیامبرانت درستش کن :)

تَحَمُل نَدارَم :)

" رآه میرَوَم "

روز ها راه میروم 

برای رسیدن به مقصد!

اما گویآ مقصد برای قصه هاست ....

دنیایِ ا آدم معمولیا ...

فقط جاده داره :)

" بِدون ِ عُنوان "

قبل نوشت : من ذهنم اونقدرا فعال نیست که بنویسم و بنویسم و بنویسم :)


***

دیروز بعد اون 1 و نیم ساعتی که رو اون تپه خشک و سرد روبروی پارک گذروندم ...

بعد کلاس .... 

کل اعصاب (مخصوصا از نوک انگشت تا کلاویکلم:|) بدنم تیر میکشیدن :) 

آخرای شب دست چپم درد کرد و درد کرد تا بی حس شد :)

یه کدیین خوردم ساعت 1 شد دیدم هیچ تاثیری نداره ! 

یکی دیگه خوردم ساعت 4 خوابم برد ( کدیین ها ما بی سوادن دیر میفهمن!)

موقع اذان بیدار شدم باد صبا رو قطع کردم دوباره خوابیدم ! 

هنوز دست چپم درد میکنه ... و رو قلبم خیلی خیلی سنگینه :)

سرم داره منفجر میشه :)
ساعت 5 کلاس دارم و 1 کلمه مطلب اماده نکردم تا بگم ....


بَعضیا دَعوا کُنَن یه عِده دیگه باوَر کُنَن

فِک کُنَمـ آخَر شَبی داره دَعوآ میشه !!


خدا بیامُرزه کَسی رو که ایده اِدیتُ به طراحایِ تِلِگرامـ داد -_- 


امروز یه کِتابِ دیگه گِرِفتَم که بایَد تا آخر هَفته یه مِقدار بَررَسی کُنَمـ!


جُزوه هُم دارم کَم کَم مینِویسَمـ :)

خُدایآ شُکرِتـــــ 

عُبور اَز بُحرانـ هــآ

دو سالِ خِیلی سَختو گُذَروندَم :) 

خاعک بِـ سَرَم ! چِقَد با خُدآ قَهر میکَردَم !

کُلا هَمینو بِگَمـ که با نِوِشتنـ مَخصوصا رویـ کاغَذ خِــیــلی آروم میشَم! 

وَلی هیچ وَقت نِوِشتَن رو یاد نَگِرِفتَمـ!

مَن بایَد بِتونَم

دُرُسته رُتبه کُنکورم خوب نَشُد (چقد _ُ داشت!) 

وَلی تو دانِشگاه و آزمون عُلوم پایه وَرَق رو بَرمیگردونَم 

مَن خودُمو به خودُم ثابِت میکُنَم [اِستیکِر اَنگُشتِ شَست(!) در تِلِگرام]

حَداَقَل تو دانِشگاه اَوَل میشَم .

نَشُد که بِشه

مَثَلا میخواستَم زود بیدار شَم :(

هَرچَند از دیروز 30 دَقیقه زودتَر بیدار شُدَم!!!

و سَعی کَردم بِدون خوردَن صُبحانه ( آخه مَنو چه به کاپوچینو :|) کارَمو شُروع کُنَم 

اِن شاءَالله بِتونَم تا آخَر هَفته دو فَصل رو تَموم  کُنَم و هَفته آیَنده فِشُرده کلاسارو بَرگُزار کُنَم :)

یک روز متفاوت

اِمروز تو یک چالش شِرکَت کَرده بود 

(: اِسمِ بِهترین دوستِت :)

و اِسم مُن رو داده بود و اَول شد 

هَرچَند جایزشَو نَدادَن ولی خُب خودَم خواستَم جُبران کُنم 

اِمشَب میخواستَم بِرم حَرَم ولی خُب دَعوت نَشُدَم :(

خُدایا شُکرت :)

اَز فَردا خیلی چیزا قَراره فَرق کُنه و این تو بِمیری اَز اون تو بِمیریا نیست ان شاءالله 

کسی خبر نداره

 (:هَنوز کَسی از ساخته شُدنِ اینجا خَبَر نداره :)

Designed By Erfan Powered by Bayan